Samferdsel

SAMFERDSEL

  • Nei til Møreaksen
  • Styrke, ikkje svekke ferjekapasiteten på Sunnmøre
  • E136 er hovudpulsåra vår og E39 er Sunnmørsaksen nord-sør
  • Støtte arbeidet med Borgundfjordtunnelen og Hamnsundsambandet
  • Utviklinga av Hafast-sambandet må fortsette
  • Støtte arbeidet for ferjefri kryssing av Storfjorden og Rovdefjorden
  • Arbeide vidare med rassikring på Sunnmøre, mellom anna Grandefonna i Geiranger
  • Lik prispolitikk for fastbuande og næringsliv på alle ferjestrekningane
  • Arbeide for eit styrka tilbod på flyplassane på Vigra og Hovden