Skule, kultur og næring

VIDAREGÅANDE SKULE

 • Den vidaregåande skulen må styrkast både når det gjeld kompetanse og økonomi
 • Auka vekt på fagleg kvalitet og struktur i skulen
 • Satsing på eit desentralisert skuletilbod er særleg viktig for dei yngste elevane
 • Arbeide for eit meir tenleg skuleskysstilbod
 • Styrke kompetanseheving og etterutdanning for lærarar
 • Arbeide for eit betre samarbeid mellom utdanning og næringsliv
 • Styrke dei marine og maritime utdanningsmiljøa
 • Nynorsk- og bokmålselevar skal ha same tilbod
 • Nybyggingsprosjekta i Fosnavåg og Ålesund skal prioriterast
 • Helsetilbodet til elevane må styrkast, særleg innan mental helse

KULTUR OG IDRETT:
  • Dei demokratiske grunnverdiane og likestilling må styrkast på alle plan
  • Rettferdig fordeling av kulturmidlane i fylkeskommunen – noko som ikkje skjer i dag
  • Vår nasjonale kulturarv må vernast, med kystkulturen som sentral på Sunnmøre
  • Stimulere det frivillige dugnadsarbeidet
  • Vi vil styrke barne- og ungdomsidretten sine rammevilkår i ei tid med auka kostnader
  • Vi vil legge til rette for å forhindre utanforskap for barn og unge innan kultur og idrett
  • Gode økonomiske rammer for musea og dei ulike spela i distriktet
  • Korpsbevegelsen, musikkterapi og frivillig musikkliv må får gode tilhøve

NÆRINGSLIV

  • Støtte til nødvendig omstilling og utvikling – innovasjon er framtida
  • Hjelp til å rydde vekk unødvendige byråkratiske hinder og irritasjon
  • Digitalisering av både offentlege og private støttefunksjonar
  • Fylkeskommunen bør styrke stimuleringa av nysatsing
  • Reiseliv og cruiseturisme må framleis vere eit prioritert satsingsområde, med ein tydeleg miljøprofil