Knutsen irettesatte fylkeskommunedirektøren

Knutsen irettesatte fylkeskommunedirektøren

Hans Kjetil Knutsen i Sunnmørslista er leder i fylkeskommunen sitt kontrollutval. Under møtet i Fosnavåg tysdag 20. juni tok han opp fylkeskommunedirektøren si «interesse for» utvalets budsjett og økonomi, som ho ikkje skal blande seg opp i fordi kontrollutvalet er og skal vere totalt uavhengig av administrasjonen.

Knutsen si sak i innlegget:

Kontrollutvalet er fylkestinget sitt kontrollorgan. Det er kun fylkestinget som kan be kontrollutvalet om å utføre kontrollhandlingar, utenom at utvalet sjølvsagt også på egne vegne gjennomfører kontrollar og undersøkinger som utvalget finner formålstenleg sett i forhold til mandatet sitt.

Kontrollutvalet skal mellom anna føre kontroll med administrasjonen i fylkeskommunen. Utvalet skal i tillegg føre kontroll med øvrige politiske organ i fylkeskommunen, med unntak av fylkestinget.

Den viktigaste premissen for å få gjennomført kontrollhandlingar i forhold til avsnittet over er at kontrollutvalet har tilstrekkelege budsjettmidlar. Dette er regulert i forskrift om kontrollutval og revisjon § 2 der det står:

Kontrollutvalet skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillinga til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Det er særs uheldig at fylkeskommunedirektøren, som kontrollutvalet skal føre kontroll med, presenterer «forslag» om å redusere kontrollutvalet sitt budsjett, slik det ble gjort i fylkesutvalet 7.- 8. juni. Jeg tenker her på vedlegg 1 KOSTRA analyse 2022. Dette blir oppfattet som om fylkeskommunedirektøren vil prøve å påvirke politikerne til å redusere kontrollaktiviteten mot eigen administrasjon, noe som det absolutt ikkje er sikkert er rett å gjøre generelt sett, og spesielt når en ser på det som har skjedd i fylkeskommunen i det siste.

I kontrollutvalsboka, som er rettleder frå departementet, står det at det er kontrollutvalet som skal utarbeide samla forslag til budsjett for kontrollarbeidet i fylkeskommunen, som omfattar kontrollutvalet, sekretærbistand og revisjon. Det er fylkestinget som skal vedta budsjettet. Det står også at fylkeskommunedirektøren ikke har anledning til å gjøre endringer i framlegget fra kontrollutvalet underveis i prosessen.

Departementet har ved flere anledningar peikt på at fylkeskommunedirektøren ikkje skal engasjere seg i budsjettarbeidet for kontrollutvalet, blant anna i brev til Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) der det sto:

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker.

Ut frå dette kan vi fastslå at fylkeskommunedirektøren går langt over streken når fylkesutvalet får presentert eit tilnærma «forslag» til å redusere kontrollutvalet sitt budsjett i møtet 7. – 8. juni – med tanke på at kontrollutvalet skal behandle forslag til budsjett for kontrollarbeidet i fylkeskommunen rett over sommeren.

For øvrig er det heller ikke alt som er egna for å måle i kroner pr. innbygger, slik Terje Hals var innom tidligere i dag.

Relaterte nyheter