Samferdsel for vekst og utvikling

Samferdsel for vekst og utvikling

Ålesundlista har i sin politiske plattform prosjekter som vil støtte opp under byens videre vekst og utvikling. Bypakken vil selvsagt løse noen av utfordringene, men i kombinasjon med Brosundtunnelen, Borgundfjordtunnelen og bru til Ellingsøy (Hovdelandsambandet) så vil vi hente ut enda mer. Byen vil få en helhetlig trafikkflyt som tar innbyggerne på alvor på en miljømessig og bærekraftig måte. En infrastruktur som avlaster belastede veistrekninger og åpner for nye måter å tenke kollektivtilbud på – for eksempel ringbusser i et system som binder sentrumsnære så vel som landlige områder sammen.  

Jeg skal ikke dvele så mye ved historien. Men Ålesunds innbyggere er kanskje landets mest tålmodige. Vi er blitt vant til årelange samferdselsprosesser. Det er snart 40 år siden innfartsveiprosjektet endte opp i en rundkjøring på Lerstad. I like mange år har vi levd med det åpne «såret» i landskapet på Lerstad. Vi vil sikkert le av det i fremtiden. Men at vi i rushtrafikken opplevde det som «umusikalsk» å kjøre i fil nr. 2 fra Skuggen-tunellen til rundkjøringen på Lerstad er spesielt. Med Bypakken så legger vi forhåpentligvis disse tingene bak oss.

Som overskriften viser så prioriterer Ålesundlista å jobbe for etablering av infrastruktur som støtter opp under vekst. Korte ned avstander for folk og avlaste kritiske veistrekninger. Kort sagt etablere trafikkflyt på tvers og ikke bare på langs, som i dag. Men hva mener jeg med på tvers?

Jo, i dag kjører vi inn og ut langs lange fjordarmer (Grytafjorden, Ellingsøyfjorden og Borgundfjorden) for å komme til sentrumsnære områder. Ved en trafikkstans i eksempelvis Ellingsøytunnelen eller på Vegsundbrua, så blir veien lang for mange. Nødetatene har ingen eller svært få alternativer ved ulykker og uhell.

I Ålesundlista sin politiske plattform vil jeg løfte frem følgende saker:

  • Brosundtunnelen vil avlaste trafikken gjennom sentrum og over Hellebrua. Gjennomgangstrafikken til og fra Aspøya og Hessa vil med dette bli lagt under bakken og borte fra der folk ferdes i sentrum.
  • Hovdelandssambandet (bru til Ellingsøy mellom Årset og Hovdeneset ved Olsvika). Brua vil korte ned avstanden til et areal som i størrelse er ca. 1/3 av gamle Ålesund kommune sitt areal. Betydelige arealer for boligbygging, næring og industri gjøres bedre tilgjengelig.

Utover dette så vil brua åpne for nye måter å tenke kollektivtrafikk på som vil binde hele storkommunen sammen. Ringbuss-løsninger som korresponderer med hverandre. Ytre og indre ringbusser som hensyntar behovene for innbyggerne i Ørskog, Skodje, Ellingsøy, og de sentrumsnære områdene.

I dag kjører flere tusen biler gjennom Brusdalen daglig som kunne kjørt via det nye sambandet. Miljøgevinstene er derfor store for byens drikkevannskilde når farlig last på tankbiler kan dirigeres over den nye bruforbindelsen. Til sist så vil brua løse beredskapsbehovet for Ellingsøytunnelen. Der er det ofte stans og det oppleves allerede at kapasiteten er utfordret.

  •    Borgundfjordtunnelen vil korte ned reisetiden mellom Ålesund sentrum til Sula/Langevåg med 30 minutter og avlaste veien gjennom Vegsundet, Blindheim og Spjelkavik. Tunnelen vil bety mye for forretnings- og tjenesteutviklingen som skjer i både privat og offentlig regi i Sula i dag og i fremtiden.

Vi i Ålesundlista prioriterer løsninger som tar innbyggernes hverdagsutfordringer på alvor. Smidigere trafikkavvikling og et kollektivtilbud som gir folk reelle valgmuligheter foran å bruke bilen. I tillegg til samferdsel brenner vi for viktige lokale saker innen helse/omsorg og kultur/idrett. For hele Ålesund kommune.

Ønsker alle et godt valg!

 

Patrik Fugelsnes (61)

Ellingsøy – Ålesund kommune

Kandidat for Ålesundlista ved kommunevalget og Sunnmørslista ved fylkestingsvalget 2023

 

Relaterte nyheter