Politisk plattform

Ny kurs for hele ÅlesundProgram for Ålesundlista, Tverrpolitisk liste for Ålesund for 2023-2027

 • Vi er tverrpolitisk
  • Ålesundlista er en bredt rekruttert gruppe personer med lokal kunnskap, lokalt engasjement og lokal tillit, som uavhengig av andre interesser vil jobbe til det beste for nye Ålesund kommunens innbyggere, samfunns- og næringsliv.
  • Vi er ikke bundet av sentrale vedtak eller politiske føringer som kan tilsidesette kommunens beste.

 

 • Vi vil la velgerne velge
  • Vi lar velgerne velge hvem som skal sitte i bystyret – og kumulerer derfor kun vår ordførerkandidat.
  • Vi ønsker at det nye bystyret skal vise bredde og utgjøre et representativt lokaldemokrati.

 

 • Velgernes ønsker skal høres – og velges
  • Språknøytralitet videreføres som i tidligere Ålesund kommune – i respekt for både nynorsk- og bokmålsbrukerne.

 

 • Kommunens oppbygging og rammer:
  • Øke tilliten til lokaldemokratiet ved åpenhet, tydelig kommunikasjon og forutsigbarhet.
  • Vi må både rive ned gamle «gjerder» og øke effektiviteten i kommunalt arbeid.
  • Kommunens ansatte skal møte publikums spørsmål og ønsker med en positiv innstilling, samt hjelpe til med å finne best mulige løsninger.
  • De folkevalgte må gis sterkere reell innflytelse, spesielt viktig i hovedutvalg og kommunedelsutvalg.
  • 47 representanter i bystyret er nok.
  • I den nye kommunen må følgende ligge «i bunnen»:
   • Sterkere politisk ansvar – må gi sterkere politisk myndighet og innflytelse
   • Ålesund kommunes nåværende Eierskapsmelding må revideres
   • De kommunale foretakene må få tyngre faglig og politisk kompetanse i styrene

 

 • Tettstedsutvikling
  • Veiutbyggingsplanene må revideres og reduseres slik at kostnadene blir levelige for familie og næring.
  • Ålesundlista vil arbeide for at det skapes flere boliger i sentrum, for barn, studenter og eldre.
  • Sørsidebygget med skoler og barneteater bør etableres via OPS (offentlig og privat samarbeid).
  • Skape flere gode uteromrom både i by og bygd, bl.a. ny, utvidet festplass på St. Olavs plass.
  • Mange muligheter gjennom Smart City-samarbeidet, og tiltakene må treffe innbyggerne hjemme.
  • Vi må utvikle sunne og sterke lokalmiljøer, ikke minst i de tidligere kommunesentrene.
  • Vi må videreutvikle og opprettholde en nær og god kommunal tjenesteyting i bygdene.
  • Videre teknologisk utvikling og bedre samferdsel skal bringe alle tettere på hverandre.

 

 • Økonomi
  • Kommunen må drives etter sunne økonomiske prinsipper – skal sette tæring etter næring.
  • Eiendomsskatten treffer vilkårlig og usosialt, og bør raskt reduseres ved grunnfradrag, med mål om å bli fjernet helt.
  • Kommunen skal prioritere lovpålagte oppgaver – andre ønsker må komme i annen rekke.
  • Offentlig sektor skaper mange gode verdier, men offentlig sektor kan ikke finansiere offentlig sektor.

 

 • Miljø
  • Ålesund kommunes ulike tjenesteledd skal arbeide fram offensive mål for redusert plastbruk
  • Vi vil ta vare på Akslas unike miljø og bedre turistflyten ved å få fram heistransport til Fjellstua
  • Bærekraftig utvikling må knyttes både til folk/samfunn, miljø og økonomi
  • Det bør tas initiativ til storstilt opprydding av plast og søppel.

 

 • Næringslivet
  • Ålesund kommune skal møte det lokal næringsliv med ønske om felles positiv utvikling.
  • Den kommunale saksbehandlinga må bli enklere og raskere å forholde seg til.
  • Kommunen må klarere øremerke både ressurser og kompetanse mot lokalt næringsliv.
  • Reiseliv og cruiseturisme må fortsatt være et prioritert satsningsområde, med en tydelig definert miljøprofil.
  • Kommunen skal ha ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, spesielt søkelys på helsevesenet.

 

 • Samferdsel
  • Vi sier NEI til Møreaksen!
  • Brosundtunnel, kollektivtiltak og trafikksikring er prioriterte samferdselsoppgaver.
  • Eksportvegen må prioriteres som vår viktigste hovedvei.
  • Offensiv kommunalpolitisk støtte til arbeidet med Borgundfjordtunnelen og Hamnsundsambandet
  • Planlegging av sambandet Årset – Hovdeland skal igangsettes.
  • Hurtigbåtruta Hamnsund – Store Kalvøy – Valderøy – Ålesund må beholdes, men elektrifiseres.

 

 • Eldreomsorg og helse
  • Ålesundlista vil prioritere arbeidet for Sentralsykehuset i Ålesund på alle måter!
  • Det må sikres verdig forhold for våre eldste – og slutt på 2 mannsrom på sykehjemmene. Derfor må vi øke antall sykehjemsplasser!
  • Vi må raskt få klargjort framtidige boligbehovet innen eldreomsorg, funksjonshemmede og for psykisk utviklingshemmede.
  • Hvis ikke staten re-etablerer Eldreombudet – vil vi gjøre det kommunalt.

 

 • Skole og barnehage
  • Alle skolebyggene skal i løpet av kommende valgperiode ha godkjent arbeidsmiljø for elev og lærer.
  • Alle skolene skal i løpet av kommende skoleår ha lærerkapasitet i tråd med forskriftene.
  • Barnehagekapasiteten må økes der barn bor, bl.a. på Hessa. Det er kvaliteten som teller – ikke hvem som er eier.
  • Tidligst mulig involvering av fagpersoner er viktig for å unngå store vansker for barna seinere.
  • Satsing på et desentralisert skoletilbud er spesielt viktig for de yngste elvene.
  • Vi skal verne om videre utbygging av Osanehallen og Hessa barneskole.

 

 • Kultur og idrett
  • Osanehallen skal endelig bygges – ikke flere brutte valgløfter!
  • Det skal være plass til alle innen idretten, uansett lommebok.
  • Støtte Ålesund Symfoniorkester, det eneste symfoniorkesteret mellom Bergen og Trondheim i ordinær drift.
  • Mer av ressursene direkte til det dugnadsbaserte frivillige organisasjonslivet – ikke til byråkratiet.
  • Fritidsklubber bør gjeninnføres.
  • Disse viktige trivselsfaktorene må være viktige deler i kommunens arealplanlegging.
  • Aalesunds Museum skal få sin rettmessige del av museumsstøtten.

 

 • Annen tjenesteyting
  • Ingen utslipp rett i fjordene! Utbedring av egne renseanlegg heller enn kostbar løsning på Kvasneset.
  • Antall renovasjonsdunker må reduseres gjennom annen og bedre sortering i mottaksleddet
  • Milliard-investeringene som er gjort i fjernvarmesystemet TKV må sikres nødvendig råstoff
  • Vann- og avløpsledninger må utbedres langt raskere enn nå – det er det økonomiske muligheter for
  • Nytt reservevannanlegg må etableres innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

 

 • Regional utvikling
  • Sykehuset på Åse er Ålesunds viktigste samfunnsinstitusjon, som fortjener bedre økonomi.
  • Videregående skoler og mer samferdsel under kommunalt ansvar overflødiggjør fylkeskommunen.
  • Møreaksen bør legges vekk.
  • Støtte aktivt opp under en framtidsrettet og sterk utvikling innen maritime og marine miljøer.