Tettstedsutvikling, samferdsel, miljø og anlegg

 • Byutvikling
  • Brosundtunnel, kollektivtiltak og trafikksikring er prioriterte oppgaver
  • Veiutbyggingsplanene må revideres og reduseres slik at kostnadene blir levelige for familie og næring.
  • Ålesundlista vil arbeide for at det skapes flere boliger i sentrum, for barn, studenter og eldre
  • Sørsidebygget med skoler og barneteater bør etableres via OPS (offentlig og privat samarbeid)
  • Skape flere gode uteromrom både i by og bygd, bl.a. ny, utvidet festplass på St. Olavs plass
  • Mange muligheter gjennom Smart City-samarbeidet, tiltakene må treffe innbyggerne hjemme
 • Bygdeutvikling
  • Vi må utvikle sunne og sterke lokalmiljøer, ikke minst i de tidligere kommunesentrene
  • Vi må videreutvikle og opprettholde en nær og god kommunal tjenesteyting i bygdene
  • Videre teknologisk utvikling og bedre samferdsel skal bringe alle tettere på hverandre
 • Samferdsel
  • Ny Lerstadvei, Brosundtunnel, kollektivtiltak og trafikksikring er prioriterte samferdselsoppgaver
  • Offensiv kommunalpolitisk støtte til arbeidet med Borgundfjordtunnelen og Hamnsundsambandet
  • Planlegging av sambandet Årset – Hovdeland skal igangsettes
  • Følge opp realiseringa av Nordøyvegen
  • Hurtigbåtruta Hamnsund – Store Kalvøy – Valderøy – Ålesund må beholdes
  • Eksportvegen over Ørskogfjellet må prioriteres med flere kjørefiler
 • Miljø
  • Ålesund kommunes ulike tjenesteledd skal arbeide fram offensive mål for redusert plastbruk
  • Vi vil ta vare på Akslas unike miljø og bedre turistflyten ved å få fram heistransport til Fjellstua
  • Bærekraftig utvikling må knyttes både til folk/samfunn, miljø og økonomi
 • Annen tjenesteyting
  • Antall renovasjons-dunker må reduseres gjennom annen og bedre sortering i mottaksleddet
  • Milliard-investeringene som er gjort i fjernvarmesystemet TKV må sikres nødvendig råstoff
  • Vann- og avløpsledninger må utbedres langt raskere enn nå – det er det økonomiske muligheter for
  • Ingen utslipp rett i fjordene! Utbedring av egne renseanlegg heller enn kostbar løsning på Sula
  • Nytt reservevannanlegg må etableres innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Samarbeid med andre vannverk innenfor de nye kommunegrensene må også vurderes