Arbeider vi i feil retning når det gjeld familiefattigdom?

Arbeider vi i feil retning når det gjeld familiefattigdom?

Det er uten tvil befengt med skyld og skam å være fattig i ett av verdens rikeste land. Det bør være unødvendig at våre medmennesker sliter økonomisk og har store problemer med å klare seg i hverdagen – noe som rammer folk både psykisk og fysisk, sa Ålesundlistas Ivar Østrem under et åpent møte i Ålesund 19. juni. Og han var videre innom:

Det er flere årsaker til at vi har kommet i denne kritiske situasjonen. Arbeidslinja i Velferdsmeldingen kan isolert sett være viktig, men den skaper oppfatninger og myter som kan være vanskelige å løsrive seg fra. Sosiale medier og kommentarfelt bærer preg av holdninger som kan være vanskelig å høre eller lese for dem som sliter og faller utenfor, og skape skyld og skam. Jeg har selv hørt fra kommunestyrets talerstol at for gode ordninger skaper passivitet, slik at folk ikke finner seg et arbeid å leve av. Det kan faktisk være det motsatte! Å være raus med støtte i en overgang kan få folk på beina og ut i lønnet arbeid.

Forbruksforskningsinstituttet SIFOs nye undersøkelse viser at utviklingen går feil vei, og at forskjellene mellom de som klarer seg bra og de som sliter er økende. I dag er det nærmere 500.000 husholdninger som sliter, 153.000 av disse har det ille.

I Ålesundlista tenker vi at problemet er så omfattende at kommunen alene ikke vil klare å løse hovedproblemene med familiefattigdom. Forsetter vi den samme kursen, vil vi se at utfordringene med familiefattigdom vil gå fra vondt til verre.

Sosialhjelp bør betraktes som nødhjelp – dette er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. Om du går på arbeidsavklaringsmidler, er uføretrygdet eller minstepensjonist, bør lønnen være slik at du kan klare deg uten denne nødhjelpen. I dag er takstene altfor lave.

Ålesundlisten vil arbeide for at:

  • Ålesund kommune skal kartlegge omfanget av familiefattigdom
  • alle barn og ungdommer skal få tilbud om ett gratis fritidstilbud
  • alle barn og ungdommer kan reise gratis med bussen
  • familier som sliter økonomisk, skal få tilbud om gratis barnehage og SFO
  • frivillige, lag og organisasjoner som tilbyr ferie og fritidsaktiviteter i nære relasjoner skal få støtte
  • kommunen må ta boligomkostningene med i beregningen av fattigdom
  • det skal arbeides målrettet for å stille boliger til dispensasjon for familier som sliter med å etablere seg på boligmarkedet.
  • vi skal tilrettelegge for utleieboliger som i et bofellesskap kan være tilpasset både unge, familie og eldre
  • ordningen med bostøtte skal utvides. Strømstøtten har vært en hjelp i en dyrtid, men vil være marginal for de som har minst

Relaterte nyheter